top of page

Caràcter propi

CARÀCTER PROPI

La Congregació de les Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors crea els seus centres i els ofereix com un servei a la societat i a l'Església. Com a Centre d'Esglèsia promovem la formació integral dels alumnes d'acord amb una concepció cristiana de l'home, de la vida i del món, i cerquem una síntesi entre fe, cultura i vida, que els prepari a participar en la transformació i millorament de la societat. Sintetitzem la Proposta Educativa de la nostra  Escola en els principis següents que defineixen el tipus d'educació que oferim i els criteris d'actuació que garanteixen la fidelitat de l'acció educativa a aquests principis:

  • Donar resposta a una opció educativa que molts pares reclamen, i s'obre a tothom qui desitja per als propis fills una educació que allibera i personalitza, preocupada més per l'ésser que pel tenir.

  • Ajudar als alumnes a descobrir i potenciar llurs possibilitats físiques, intel.lectuals i afectives, i a acceptar les pròpies qualitats i limitacions.

  • Propiciar el creixement de la dimensió social de l'alumne com un aspecte bàsic del seu creixement integral.

  • Potenciar el desenvolupament de la seva dimensió ètica i transcendent, obrir la nostra acció educativa a la recerca del sentit de l'existència humana, i presentar el missatge de Jesucrist sobre l'home, la vida, la història i el món.

L'educació que desitgem oferir a les famílies i als alumnes requereix una aportació coordinada per part de tots. Només així aconseguirem que la nostra acció assoleixi els seus objetius. Per això:

  • Adoptem una metodologia didàctica oberta i flexible, conseqüent amb els objectius educatius que persegueix el Centre.

  • Donem la importància deguda al treball intel.lectual dels alumnes per tal que cadascun arribi al màxim de les seves possibilitats en aquest camp.

  • Potenciem les relacions de cooperació amb els companys, fomenten l'adquisició de destreses i habilitats, afavorim l'educació a través del moviment i de l'expressió corporal.

  • Posem els avenços tecnològics al servei de l'educació, i preparem els alumnes per a la vida ensenyant-los a comprendre i a criticar les noves formes d'expressió que comencen a ésser habituals en la nostra societat.

Segons el desig de la Mare Carme, el nostre Centre ha d'ésser una família, que visqui en un clima de senzillesa i de pau, d'amor i de confiança en el Pare que a tots ens fa germans, de simpatia vers totes les criatures i de lloança al Creador.

bottom of page