top of page

Caràcter propi

CARÀCTER PROPI

La Congregació de les Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors crea els seus centres i els ofereix com un servei a la societat i a l'Església. Com a Centre d'Esglèsia promovem la formació integral dels alumnes d'acord amb una concepció cristiana de l'home, de la vida i del món, i cerquem una síntesi entre fe, cultura i vida, que els prepari a participar en la transformació i millorament de la societat. Sintetitzem la Proposta Educativa de la nostra  Escola en els principis següents que defineixen el tipus d'educació que oferim i els criteris d'actuació que garanteixen la fidelitat de l'acció educativa a aquests principis:

  • Donar resposta a una opció educativa que molts pares reclamen, i s'obre a tothom qui desitja per als propis fills una educació que allibera i personalitza, preocupada més per l'ésser que pel tenir.

  • Ajudar als alumnes a descobrir i potenciar llurs possibilitats físiques, intel.lectuals i afectives, i a acceptar les pròpies qualitats i limitacions.

  • Propiciar el creixement de la dimensió social de l'alumne com un aspecte bàsic del seu creixement integral.

  • Potenciar el desenvolupament de la seva dimensió ètica i transcendent, obrir la nostra acció educativa a la recerca del sentit de l'existència humana, i presentar el missatge de Jesucrist sobre l'home, la vida, la història i el món.

L'educació que desitgem oferir a les famílies i als alumnes requereix una aportació coordinada per part de tots. Només així aconseguirem que la nostra acció assoleixi els seus objetius. Per això:

  • Adoptem una metodologia didàctica oberta i flexible, conseqüent amb els objectius educatius que persegueix el Centre.

  • Donem la importància deguda al treball intel.lectual dels alumnes per tal que cadascun arribi al màxim de les seves possibilitats en aquest camp.

  • Potenciem les relacions de cooperació amb els companys, fomenten l'adquisició de destreses i habilitats, afavorim l'educació a través del moviment i de l'expressió corporal.

  • Posem els avenços tecnològics al servei de l'educació, i preparem els alumnes per a la vida ensenyant-los a comprendre i a criticar les noves formes d'expressió que comencen a ésser habituals en la nostra societat.

Segons el desig de la Mare Carme, el nostre Centre ha d'ésser una família, que visqui en un clima de senzillesa i de pau, d'amor i de confiança en el Pare que a tots ens fa germans, de simpatia vers totes les criatures i de lloança al Creador.

SOBRE NOSALTRES

El col.legi Sagrat Cor de Jesús és un centre concertat de les HH. Franciscanas de los Sagrados Corazones que ofereix les etapes educatives de segon cicle d'Infantil, Primària i Secundària

PROJECTE EDUCATIU

LEGAL

Contacte

                         C/. La Coma, 21, 08301 , Mataró

Tel: 93 790 19 45

                            E-mail: a8021028@centres.xtec.es

bottom of page