top of page

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

  • Titular: COL.LEGI SAGRAT COR DE JESÚS DE MATARÓ (en endavant, el “COL.LEGI” o el “Responsable”)

  • Domicili social: C/ La Coma, 21 MATARÓ (Barcelona).

  • NIF: R0800865H

  • E-mail DPO: protecciodedades@lacoma21.es

 

2.- INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de dades i la resta de normativa vigent, mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat, l'usuari presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcioni a través de la navegació en la web del COL·LEGI https://www.sagratcordejesusmataro.com/(d'ara endavant, el “Lloc web”) siguin tractats pel Titular de la mateixa de conformitat amb les finalitats indicades a continuació en la present política de privacitat.


3.- OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES

Les dades sol·licitades en els formularis disposats en el Lloc web són, amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s'especifiqui el contrari) per a complir amb les finalitats establertes.

Per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten correctament no podran atendre's les sol·licituds dels usuaris.


4.- AMB QUINES FINALITATS TRACTEM LES SEVES DADES?

Les dades personals que tractem a través del Lloc web del COL·LEGI seran utilitzats per a les següents finalitats:

• Gestionar i atendre les sol·licituds o suggeriments de l'usuari que ens enviï a través dels mitjans de contacte del Responsable en el Lloc web.

5.- LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT I TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

El tractament de les seves dades amb la finalitat de gestionar la remissió de consultes i suggeriments de l'usuari té com a base legitimadora el consentiment de l'interessat, manifestat a través de la remissió d'aquestes comunicacions a través del Lloc web.

Les dades tractades seran conservats durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollits, i, amb posterioritat, fins a la prescripció de les eventuals responsabilitats derivades d'aquelles.

No obstant això, l'usuari podrà revocar en qualsevol moment el seu consentiment, en els supòsits assenyalats, si bé això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.


6.- COMUNICACIÓ DE LES DADES A TERCERS

L'informem que el COL·LEGI no comunicarà les dades personals a tercers, excepte per disposició legal.


7.- EXERCICI DE DRETS

L'usuari pot enviar un escrit al COL·LEGI a l'adreça indicada en l'encapçalat de la present Política, o bé per mitjà d'un correu electrònic a l'adreça del DPO, adjuntant fotocòpia del seu document d'identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per a:

• Revocar els consentiments atorgats, sense perjudici de la licitud dels tractaments realitzats fins a aquest moment.
• Obtenir informació sobre si en el COL·LEGI s'estan tractant dades personals que concerneixen l'usuari o no.
• Accedir a les seves dades personals.
• Rectificar dades inexactes o incompletes.
• Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
• Oposar-se al tractament de les seves dades per part del COL·LEGI.
• Obtenir del COL·LEGI la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
• Sol·licitar la portabilitat de les dades facilitades per l'Usuari en aquells casos previstos en la normativa.

Finalment, podrà interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en l'adreça Carrer de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, quan l'interessat consideri que el COL·LEGI hagi vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

8.- MESURES DE SEGURETAT.

Finalment, l'informem que el COL·LEGI tractarà les seves dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d'aquests, de conformitat amb el que es preveu en la normativa d'aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats.

Última actualització: 29 de desembre de 2018.

Copyright © 2018 COL·LEGI SAGRAT COR DE MATARÓ. Tots els drets reservats

bottom of page