top of page

AMPA

FAMÍLIES QUE SUMEN

ELS OBJECTIUS DE L'ASSOCIACIÓ

  • Col·labora en l'organització d'activitats complementàries i extraescolars, amb la intenció d'afavorir la formació integral dels alumnes.

  • Acull, representa i defensa els interessos del conjunt de les famílies que formen la Comunitat Educativa.

  • Ajuda a crear un ambient favorable i un suport social a l'escola.

  • Canalitza la seva participació corresponsable en els diversos òrgans col·legiats del Centre, especialment a través del Consell Escolar, on participa un membre designat per la Junta Directiva.

  • Col·labora amb la Titularitat del Centre i el Professorat del mateix dins d'un esperit cristià, en la tasca de promoure totes aquelles activitats d'ordre social, cultural, moral, artístic i recreatiu, per a aconseguir que l'educació sigui una obra conjunta.

  • Fomenta el diàleg i el canvi d'impressions entre les famílies, la direcció i el professorat del Centre.

  • Canalitzar els suggeriments i peticions dels pares per a aconseguir la major eficàcia del sistema educatiu, sense que en cap cas hi hagi ingerència en el règim intern o disciplinari del Col·legi.

IMG_4219.JPG

PREUS AMPA

1 FILL  ............................................................................................  30€

2 FILLS............................................................................................  50€

3 FILLS............................................................................................  70€

4 FILLS............................................................................................  80€

Dins aquest import va inclòs la beca madre Carmen que son 5 €

bottom of page