top of page

CRITERIS DE BAREMACIÓ

Infantil, Primària i ESO

Criteris generals

40 PUNTS

Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen. Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d’acolliment familiar.

30 PUNTS

Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui dins de l’àrea de proximitat del centre.

20 PUNTS

Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre (a Mataró hi ha nomès una única àrea d'influència)

10 PUNTS

Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència.

10 PUNTS

Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

15 PUNTS

Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Criteris complementaris

15 PUNTS

L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

bottom of page